Membri

Membrii  asociaţiei

Societatea SHST are patru categorii de membrii, după cum urmează:

– Membrii fondatori;

– Membrii de onoare;

– Membrii activi;

– Membrii asociaţi.

Membrii asociaţiei pot fi persoane fizice şi juridice. Membrii persoane fizice sunt persoanele care participă la activitatea asociaţiei. Membrii persoane juridice pot fi societăţi comerciale, regii autonome, întreprinderi sau asociaţii agricole, institute, şcoli, organizaţii, interesate în dezvoltarea domeniilor din horticultură şi silvicultură. Persoanele juridice vor desemna un reprezentant – persoană fizică, în relaţiile cu asociaţia SHST.

Drept de vot în Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare au doar membrii fondatori şi membrii activi.

Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut în adunarea generală constitutivă a asociaţiei.

Membrii de onoare sunt persoane fizice şi juridice, cu activităţi şi rezultate marcante în cercetare, învăţământ şi producţie, cetăţeni români şi străini, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea horticulturii şi silviculturii. Membrii de onoare nu sunt supuşi îndatoririlor celorlalţi membrii ai societăţii. Membrii de onoare pot participa la şedinţele Consiliului Director.

Membrii activi sunt persoanele fizice/juridice care au plătit taxa de înscriere menţionată în Cererea de aderare şi cotizaţia la zi şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul asociaţiei.

Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care şi-au exprimat în scris acordul de a face parte din asociaţia SHST la propunerea sau invitaţia Consiliului Director sau al Preşedintelui şi au acceptat Statutul şi Actul Constitutiv.

Toate prevederile din Statut referitoare la membrii activi sunt aplicabile şi membrilor asociaţi, cu excepţia celei prevăzută la art. 19, care se aplică numai membrilor asociaţi.

Cererea de aderare la asociaţie se completează personal de cel care doreşte să intre în asociaţie.

După completare, cererea se înaintează Preşedintelui asociaţiei, cu o recomandare din partea unuia dintre membrii fondatori ai asociaţiei.

Preşedintele asociaţiei va supune spre aprobare cererile în Consiliul Director, în cea mai apropiată şedinţă. Cererile de aderare vor fi aprobate prin votul majorităţii membrilor Consiliul Director

Interesele membrilor asociaţiei vor fi susţinute de către SHST prin toate căile legale, în conformitate cu obiectivele stabilite.

Pentru a se înscrie în asociaţie şi a beneficia de statutul de membru, solicitanţii trebuie să achite cotizaţia stabilită de către Consiliul director. Menţinerea statutului de membru se face prin plata cotizaţiei anuale.

Membrii asociaţiei vor fi înscrişi în baza de date a SHST şi vor beneficia de Legitimaţia de Membru, Certificatul de Membru eliberat anual (Diplomă), precum şi de toate serviciile şi facilităţile oferite de societate. Lista membrilor asociaţiei va fi publicată on-line.

Persoanele fizice şi juridice afiliate care îşi pierd calitatea de membru al asociaţiei nu pot formula pretenţii asupra patrimoniului acesteia.

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a)   Membrii societăţii beneficiază de toate drepturile oferite în conformitate cu precizările din statut, incluzând legitimaţia şi certificatul – diplomă – anual de membru, participarea la toate manifestările organizate (evenimente ştiinţifice, work-shopuri, mese rotunde, întâlniri de lucru sau socializare).

b)   Să-şi exprime liber opiniile în adunările generale, consfătuirile, conferinţele şi alte manifestări organizate de asociaţie.

c)   Să beneficieze de serviciile, avantajele şi facilităţile asigurate de asociaţie.

d)   Să  primească sprijin şi consultanţă de specialitate în problemele de horticultură şi silvicultură care îi interesează.

e)   Să fie aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei.

f)    Să aibă acces la publicaţiile asociaţiei şi să publice în acestea articole ştiinţifice sau de popularizare, comunicări şi reclame în condiţiile stabilite de editor; să primească informaţii, noutăţi şi corespondenţă prin mijloacele electronice, şi să apară ca membri pe pagina de internet a SHST.

 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)   Să respecte Statutul şi Regulamentele asociaţiei.

b)   Să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

c)   Să plătească la timp şi integral cotizaţia. Neplata la termen a cotizaţiei duce la anularea dreptului de vot în adunarea generală.

În Adunările Generale au drept de vot membrii activi cu cotizaţia plătită la zi, cu excepţia membrilor onorifici.

Taxa de înscriere, cotizaţiile şi fondurile de orice fel nu se pot restitui membrilor şi nu se vor întrebuinţa decât exclusiv scopurilor pentru care au fost constituite.

Calitatea de membru activ încetează:

–     la cerere,

–     prin neplata cotizaţiei timp de un an,

–     prin încălcarea Statutului şi intereselor asociaţiei.

Membrii retraşi sunt obligaţi să predea Legitimaţia şi Cartea de Membru al asociaţiei.

Consiliul Director are dreptul să elimine din evidenţa asociaţiei pe membrii care:

a) Nu şi-au plătit cotizaţiile timp de un an.

b) Încalcă Statutul şi interesele asociaţiei.

Hotărârea de excludere decisă de Consiliul Director poate fi contestată la Preşedintele asociaţiei, în termen de 15 zile. Preşedintele va analiza contestaţia şi va supune decizia sa hotărârii Adunării Generale. Hotărârile Adunării Generale sunt executorii.