Conducere

 

Președinte:

Prof. dr. Viorel MITRE

 

Președinte de onoare:

Prof. dr. h.c. Radu E. SESTRAŞ

 

Secretar SHST:

Prof. dr. Adriana SESTRAŞ

 

 

Vicepreședinți:

Prof. dr. Doru PAMFIL

Prof. dr. Liviu HOLONEC

Prof. dr. Maria CANTOR

Prof. dr. Felix ARION

 

Cenzor: 

Prof. dr. Cristina Bianca POCOL

 

Responsabil contabilitate primară:

Lector Dr. Lucica ARMANCA

Lector Dr. Ileana ANDREICA

 

Secretariat/Casierie:

Șef lucr. Dr. Andreea ANDRECAN

Dr. Ing. Adriana Daniela BACIU

 

Organizarea și structura societății

 

Structura de conducere şi funcţională a asociaţiei SHST este următoarea :

a)   Adunarea Generală,

b)   Consiliul Director,

c)   Cenzorul.

Pe baza hotărârii Consiliului Director asociaţia va înfiinţa în cadrul său departamente funcţionale pe diferite domenii de activitate în funcţie de necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii asociaţiei.

 

A. Adunarea Generală

Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor asociaţiei. Dreptul de vot este conferit membrilor fondatori şi membrilor activi cu cotizaţia plătită la zi.

Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori necesităţile o impun, la propunerea Consiliului Director sau la cererea scrisă a cel puţin o treime a membrilor activi. În ultimul caz, Preşedintele sau înlocuitorul său va fi obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară într‑un interval de maxim 21 zile calendaristice de la data cererii scrise.

Data la care vor avea loc şedinţele şi ordinea de zi a acestora se vor comunica în scris, electronic sau telefonic tuturor membrilor cu cel puţin 15 zile înainte de termenul fixat.

În Adunările Generale Ordinare se vor discuta problemele propuse pe ordinea de zi de către Consiliul director, sau de către cei care au solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare.

Dacă cel puţin 1/3 dintre membrii activi ai asociaţiei doresc să supună spre discuţia Adunării Generale alte probleme în afară de cele anunţate în convocator, acestea vor fi incluse în ordinea de zi.

Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare se convoacă şi sunt prezidate de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul desemnat de preşedinte.

 Adunarea Generală Ordinară este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor care au dreptul de vot.

În cazul în care, la data fixată, nu se întruneşte numărul necesar de membri activi, Adunarea Generală se va ţine la o dată ulterioară, cu aceeaşi ordine de zi, şi va fi legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 3/4 (trei pătrimi) din totalul membrilor care au drept de vot. Dacă la convocare nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, se va recurge la a doua convocare, aplicându-se prevederile de la Adunarea Generală Ordinară.

Hotărârile Adunării Generale, în afară de cele referitoare la modificarea Statutului şi la dizolvarea asociaţiei, se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cu drept de vot.

Membrii cu drept de vot pot fi reprezentaţi la Adunările Generale prin procură înmânată unui alt membru cu drept de vot. Un membru cu drept de vot poate reprezenta maximum alţi cinci membri cu drept de vot.

Persoanele juridice votează prin reprezentanţii lor legali, sau persoanele care sunt mandatate de către acestea, dacă au plătit cotizaţia la zi, conform prevederilor art. 19 din prezentul Statut.

Atribuţiile Adunării Generale sunt:

a)   Discută şi aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Director.

b)   Discută şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul viitor, precum şi execuţia bugetară pe anul anterior în baza raportului Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori.

c)   Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

d)   Decide asupra excluderii membrilor.

e)   Alege membrii de onoare ai asociaţiei.

f)    Alege membrii Consiliului Director.

g)   Avizează cuantumul cotizaţiei membrilor propus de Consiliul director.

h)   Ratificarea primirii noilor membri.

Atribuţiile Adunării Generale Extraordinare sunt:

a)   Decide asupra modificării Statutului.

b)   Decide asupra dizolvării asociaţiei.

Adunările Generale de alegeri se organizează la un interval de cinci ani.

 

B. Consiliul director

Consiliul director este organul de conducere al asociaţiei, care funcţionează între Adunările Generale.

 Consiliul director este format din Preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul şi cenzorul societăţii. Membrii Consiliului Director sunt aleşi în Adunarea Generală de alegeri, în număr de şapte, pe o perioadă de cinci ani.

Preşedintele de onoare şi membrii de onoare au dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Director, contribuind la îmbunătăţirea managementului, a direcţiilor de activitate, promovarea intereselor şi imaginii societăţii.

Locurile libere care apar în Consiliului Director se vor completa prin cooptări aprobate de Consiliul director, la propunerea membrilor acestuia.

 Cooptările se vor supune ratificării primei Adunări Generale. Până la ratificare, membrul cooptat se bucură de toate atribuţiile membrilor aleşi.

Consiliul director va repartiza membrilor săi atribuţii în vederea coordonării activităţii pe diferite domenii sau după caz a Departamentelor de Specialitate, şi va numi un secretar al Consiliului director.

Personalităţi reprezentative din sfera ştiinţifică, culturală şi socială pot face parte din structurile onorifice de conducere a asociaţiei.

Consiliul Director se va convoca cel puţin o dată pe trimestru, sau ori de câte ori se consideră necesar, sau la solicitarea unei treimi dintre membrii acestuia.

Convocările pentru şedinţele Consiliului Director se vor face în scris de către Preşedinte sau înlocuitorul acestuia, cu cel puţin opt zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

Şedinţele Consiliului Director sunt valabile în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor celor prezenţi cu drept de vot.

Şedinţele Consiliului Director sunt prezidate de Preşedinte, sau de înlocuitorul acestuia.

Atribuţiile Consiliului Director sunt:

a)       Aplică hotărârile Adunării Generale şi măsurile aprobate de către aceasta.

b)      Conduce activitatea curentă a asociaţiei.

c)       Alege Preşedintele, Preşedintele de Onoare şi Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori.

d)      Stabileşte măsuri pentru dezvoltarea activităţii asociaţiei, diversificarea serviciilor asigurate membrilor şi se pronunţă în probleme de interes major.

e)       Poate solicita efectuarea de controale ale Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de Cenzori asupra gestiunii asociaţiei.

f)       Nominalizează reprezentanţii asociaţiei în conducerea organismelor în care a fost cooptată asociaţia.

g)       Aprobă organigrama şi Statul de Funcţiuni a asociaţiei.

h)      Stabileşte programul de acţiuni, măsurile tehnico-organizatorice şi priorităţile impuse de aplicarea strategiei de susţinere a intereselor persoanelor defavorizate şi handicapate.

i)        Stabileşte atribuţiile coordonatorilor de departamente.

j)        Aprobă înfiinţarea sau afilierea de organizaţii judeţene, cu sau fără personalitate juridică.

k)      Aprobă afilierea asociaţiei la organizaţii, societăţi şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale.

l)        Aprobă convenţiile şi protocoalele de colaborare ale asociaţiei cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate.

m)     Avizează darea de seamă anuală asupra activităţii asociaţiei, strategia şi programul de activitate pentru anul următor, bilanţul contabil, execuţia bugetară şi bugetul de venituri şi cheltuieli, care vor fi supuse discuţiei Adunării Generale.

n)      Avizează cererile de înscriere.

  • o)      Hotărăşte excluderea din evidenţa asociaţiei a acelor membri care cad în prevederile Art. 23 din Statut.

p)      Dispune asupra controlului gestiunii.

În cazuri urgente, sub semnătura Preşedintelui, Consiliul Director poate să facă orice fel de acte sau intervenţii în scopul apărării intereselor generale ale membrilor uniunii, cu condiţia ratificării ulterioare a deciziei de către Adunarea Generală.

 

C. Preşedintele

Preşedintele societăţii SHST este ales de Consiliul Director din cadrul acestuia.

Preşedintele are următoarele atribuţii:

a)    Urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor Adunării Generale şi Consiliului Director;

b)    Prezidează Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director;

c)    Reprezintă asociaţia în justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de terţe persoane, interne şi internaţionale.

d)    Numeşte în funcţii Şefii de Departament şi coordonatorii de activităţi.

e)    Acordă împuternicire de reprezentare a atribuţiilor Preşedintelui, unuia dintre Vicepreşedinţi, pe perioade limitate de timp, după cum consideră necesar.

f)     În cazuri de urgenţă, poate să semneze acte şi intervenţii în scopul apărării intereselor generale ale asociaţiei, cu condiţia ratificării ulterioare a acestora de către Consiliul Director.

 

D. Vicepreşedinţii

Asociaţia are un număr de cinci vicepreşedinţi aleşi de către Adunarea Generală ca membrii ai Consiliului Director.

Atribuţiile vicepreşedinţilor sunt stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director.

Sprijină Preşedintele în ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director.

Participă alături de Preşedinte la întocmirea dării de seamă anuale.

 

 E. Departamentele de Specialitate

Pentru dezvoltarea diferitelor sectoare ale societăţii, specifice horticulturii şi silviculturii, precum şi pentru a asigura un sistem eficient de servicii membrilor SHST, în cadrul asociaţiei vor funcţiona Departamente de Specialitate, conduse de Şefi de Departamente numiţi de Consiliul Director.

Departamentele de Specialitate sunt stabilite de către Consiliul Director.

Oricare alt membru activ al asociaţiei are dreptul să ia parte la şedinţele Departamentelor de Specialitate, fără drept de vot.

 

G. Comisia de Cenzori

Adunarea Generală Ordinară alege, pe timp de trei ani, cenzori. Până când asociaţia va avea sub 100 de membri aceasta va avea un singur cenzor, iar după ce numărul membrilor va depăşi cifra de 100, societatea va avea o comisie de cenzori formată din trei persoane, din care cel puţin unul expert autorizat. Ei verifică operaţiile financiare şi conturile gestiunii anual, sau ori de câte ori o solicită Consiliul director, sub semnătura Preşedintelui.

Comisia de Cenzori prezintă Adunării Generale Ordinare un raport pentru descărcarea de gestiune a Preşedintelui şi Consiliului Director.

 

***