Cerc Studenti

Notulae Diversitas

cerc studentesc

Notulae Diversitas – cerc studențesc, dedicat în special studenților de la specializările Horticultură, Peisagistică și Silvicultură. Funcționează sub auspiciile Facultății de Horticultură (USAMV Cluj-Napoca) și a Societății de Horticultură și Silvicultură din Transilvania (SHST).

Locația

Coordonatorul cercului

Organizatori – Cadre didactice care activează în cadrul cercului

 

 

 • Asistent univ. dr. Irina Maria MORAR – Biostatistică, tehnică experimentală, ecologie + Drept și legislație
 • irinatodea@yahoo.com

 

Notă: Toate cadrele didactice ale facultății pot participa (și se pot înscrie pe pagina cercului) și pot susține orice activitate a studenților sub egida cercului sau societății.

 

Afilieri – legături cu societăți și asociații științifice și profesionale (prin cadrele didactice)

Scopul cercului

 • Aprofundarea în mod practic a cunoștințelor dobândite la cursurile și lucrările practice de la disciplinele de botanică, ecologie, dendrologie, ameliorarea plantelor etc. din planul de învățământ al facultății (în special de la programele de licență Horticultură, Peisagistică și Silvicultură și masteratele aferente departamentelor de Horticultură-Peisagistică și Silvicultură).
 • Aprofundarea metodelor științifice de evaluare cantitativă și calitativă a biodiversității, prin activități practice, de teren, precum și de investigare științifică prin metode adecvate, inclusiv prin intermediul bazelor de date academice și schimburi de informații cu instituții și/sau agenți economici din țară și străinătate.
 • Formarea unor competenţe profesionale şi a capacităţilor de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unor probleme de muncă sau de învăţare.
 • Formarea unor competenţe transversale, prin capacităţi de natură transdisciplinară, de integrare a cunoştinţelor corespunzător programului de studiu şi respectiv domeniului, dar şi prin perspectiva valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.
 • Formarea unor abilităţi de lucru în echipă, de comunicare orală şi scrisă utilizând noţiunile specifice, tehnologia informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, precum şi capacitatea şi deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, recunoaşterea, respectarea şi dezvoltarea diversităţii, valorilor şi eticii profesionale.

Activități propuse/desfășurate

 • Inițiere în cercetarea științifică de profil.
 • Investigații pe teren, excursii, practica de teren și laborator.
 • Investigații în baze de date academice pe baza unor teme propuse.
 • Desfășurarea unor activități de practică și cercetare de specialitate.
 • Inițierea unor baze de date privind informațiile colectate.
 • Organizarea unor mese rotunde și prezentări de referate științifice.
 • Participarea membrilor la sesiuni de comunicări științifice, work-shopuri etc.
 • Participarea la acțiuni de voluntariat.
 • Participarea la activități culturale, sportive, sociale, susținerea de acțiuni umanitare.

Facilități, susținere oferită membrilor (studenților – licență, master, doctorat)

 • Certificat de membru, semnat de coordonatorul și organizatorul cercului.
 • Susținerea taxei – accesului ca membru în SHST (Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania).
 • Formarea ca editori (tehnoredactori) voluntari, prin activități desfășurate la revistele SHST și eliberarea de certificate în urma atestării și recunoașterii activității.
 • Alte posibilități.

Cerere de înscriere

 • Cererea de înscriere – fișier Word – descărcare.
 • Se poate completa și depune la biroul E3-14, et. 3, ICHAT (pe perioada pandemiei, cererile se completeză electronic și se trimit prin e-mail la coordonatorul cercului).
 • După finalizarea studiilor, membrii cercului își pot păstra statutul de ‘asociați’.