Statut

ACTUL CONSTITUTIV


AL SOCIETĂŢII DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

DIN TRANSILVANIA

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, durata, sediul şi structurile asociaţie

 

Art. 1. Denumirea asociaţiei este: SOCIETATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ DIN TRANSILVANIA”, iar denumirea abreviată “SHST”.

Art. 2. Asociaţia „SOCIETATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ DIN TRANSILVANIA” este persoană juridică română.

Sediul asociaţiei este în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, F.Nr. (nr. 47), cod 400641, jud. Cluj, în clădirea clădirea Birouri din cadrul Fermei Horticole „Sf.Gheorghe”.

Asociaţia va putea înfiinţa subunităţi fără personalitate juridică în alte localităţi şi judeţe din ţară.

Art.  3. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

Art. 4. SOCIETATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ DIN TRANSILVANIA este o asociaţie profesională, ştiinţifică, fără scop lucrativ, apolitică şi neguvernamentală, formată din specialişti, oameni de ştiinţă, practicieni şi orice alte persoane interesate în domeniile horticulturii şi silviculturii.

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele de activitate

Art. 5. Scopul asociaţiei SHST constă în reprezentarea şi susţinerea intereselor privind dezvoltarea horticulturii şi silviculturii româneşti, precum şi promovarea imaginii acestora pe plan internaţional.

În vederea îndeplinirii acestui scop, asociaţia are următoarele obiective:

a)         Asocierea persoanelor cu interese comune în dezvoltarea eficientă şi modernizarea cercetării ştiinţifice, învăţământului şi producţiei în domeniile horticultură şi silvicultură, precum şi creşterea performanţelor acestora.

b)        Promovarea rezultatelor şi cunoştinţelor acumulate în cercetarea şi practica horticolă şi silvică, în activitatea instituţiilor publice şi private de învăţământ, cercetare şi producţie.

c)         Asigurarea asistenţei de specialitate şi consultanţă pentru persoane fizice şi juridice interesate în executarea unor lucrări, proiecte de înfiinţare de plantaţii pomicole, viticole, legumicole, parcuri şi grădini publice şi private, pepiniere horticole şi silvice, valorificarea şi comercializarea produselor horticole şi silvice, amenajarea şi întreţinerea fondului forestier etc.

d)        Efectuarea de expertize de specialitate, demersuri pentru obţinerea aprobărilor necesare unor proiecte, obţinerea materialelor necesare şi ajutor în întocmirea documentaţiilor tehnice din domeniile de interes.

e)         Organizarea de manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecţionare, concursuri, expoziţii etc., şi participarea la evenimente organizate de alte entităţi sau organizaţii.

f)          Înfiinţarea şi susţinerea unor publicaţii de specialitate: reviste, buletine informative proprii, broşuri etc., în care să fie publicate şi valorificate rezultatele cercetării ştiinţifice din ţară şi străinătate, precum şi informaţii practice şi de noutate care pot fi utile persoanelor fizice şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi în horticultură şi silvicultură.

g)         Să coopereze cu mijloacele mass-media pentru susţinerea intereselor asociaţiei, ale membrilor acesteia şi ale horticulturii şi silviculturii româneşti.

h)         Să colaboreze cu alte organizaţii, instituţii, societăţi, asociaţii etc. din domeniile de interes din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea horticulturii şi silviculturii din România, a relaţiilor ştiinţifice şi profesionale, a vizibilităţii pe plan internaţional şi recunoaşterii rezultatelor, performanţelor şi noutăţilor obţinute în domeniile horticole şi silvice.

i)           Să acorde sprijin financiar sub formă de burse de studii, de merit, premii etc. tinerilor din învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică de profil, producţie etc., cu rezultate sau performanţe deosebite.

j)          Să susţină participarea membrilor asociaţiei la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecţionare, concursuri, expoziţii etc.

k)        Să recompenseze activitatea şi rezultatele meritorii sau de performanţă ale unor persoane care activează în horticultură şi silvicultură sau contribuie la ridicarea prestigiului acestora, prin acordarea de premii, diplome, medalii, distincţii, certificate.

Art. 6. Societatea SHST are patru categorii de membrii, după cum urmează:

– Membrii fondatori;

– Membrii de onoare;

– Membrii activi;

– Membrii asociaţi.

Art. 7. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut în adunarea generală constitutivă a asociaţiei.

Art. 8. Membrii de onoare sunt persoane fizice şi juridice, cu activităţi şi rezultate marcante în cercetare, învăţământ şi producţie, cetăţeni români şi străini, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea horticulturii şi silviculturii. Membrii de onoare nu sunt supuşi îndatoririlor celorlalţi membrii ai societăţii. Membrii de onoare pot participa la şedinţele Consiliului Director.

Art. 9. Membrii activi sunt persoanele fizice/juridice care au plătit taxa de înscriere menţionată în Cererea de aderare şi cotizaţia la zi şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul asociaţiei.

Art. 10. Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care şi-au exprimat în scris acordul de a face parte din asociaţia SHST la propunerea sau invitaţia Consiliului Director sau al Preşedintelui şi au acceptat Statutul şi Actul Constitutiv.

Art. 11. Cererea de aderare la asociaţie se completează personal de cel care doreşte să intre în asociaţie.

Art. 12. După completare, cererea se înaintează Preşedintelui asociaţiei, cu o recomandare din partea unuia dintre membrii fondatori ai asociaţiei.

Art. 13. Preşedintele asociaţiei va supune spre aprobare cererile în Consiliul Director, în cea mai apropiată şedinţă.

Art. 14. Interesele membrilor asociaţiei vor fi susţinute de către SHST prin toate căile legale, în conformitate cu obiectivele stabilite.

Art. 15. Pentru a se înscrie în asociaţie şi a beneficia de statutul de membru, solicitanţii trebuie să achite cotizaţia stabilită de către Consiliul director. Menţinerea statutului de membru se face prin plata cotizaţiei anuale.

Art. 16. Membrii asociaţiei vor fi înscrişi în baza de date a SHST şi vor beneficia de Legitimaţia de Membru, Certificatul de Membru eliberat anual (Diplomă), precum şi de toate serviciile şi facilităţile oferite de societate.

Art. 17. Persoanele fizice şi juridice afiliate care îşi pierd calitatea de membru al asociaţiei nu pot formula pretenţii asupra patrimoniului acesteia.

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligaţiile membrilor

 

Art. 18. Drepturile membrilor asociaţiei sunt cele prevăzute la Art.18 din Statut.

Art. 19.  Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt cele prevăzute la Art.19 din Statut.

Art. 20. În Adunările Generale au drept de vot membrii activi cu cotizaţia plătită la zi, cu excepţia membrilor onorifici.

Art. 21. Taxa de înscriere, cotizaţiile şi fondurile de orice fel nu se pot restitui membrilor şi nu se vor întrebuinţa decât exclusiv scopurilor pentru care au fost constituite.

CAPITOLUL V

Pierderea calităţii de membru

 

Art. 22. Calitatea de membru activ încetează în condiţiile prevăzute la Art. 22, 23 şi 24 din Statut.


CAPITOLUL VI

Patrimoniul, fondul social, cotizaţiile şi alte surse de finanţare

 

Art. 23. Patrimoniul asociaţiei este format din: cotizaţiile depuse de membrii asociaţiei, donaţii, sponsorizări etc., obţinute pentru realizarea scopului asociaţiei, precum şi bunurile, obiectele de inventar folosite la desfăşurarea activităţii. La înfiinţare, asociaţia are un patrimoniu de 600 lei.

Fondul social al asociaţiei este prevăzut la Art. 26 din Statut, iar veniturile asociaţiei în Art. 27 din Statut.

CAPITOLUL VII

Structura de conducere

 

Art. 24. Structura de conducere şi funcţională a asociaţiei SHST este următoarea :

a)    Adunarea Generală

b)   Consiliul Director

c)    Cenzorul

Pe baza hotărârii Consiliului Director asociaţia va înfiinţa în cadrul său departamente funcţionale pe diferite domenii de activitate în funcţie de necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii asociaţiei.

CAPITOLUL VIII

Semnarea actelor asociaţiei

 

Art. 25. Semnarea actelor asociaţiei se face conform prevederilor Art. 63, 64, 65 şi 66 din Statut.

 

CAPITOLUL IX

Contractare de împrumuturi şi dobândirea de avere mobilă sau imobilă

 

Art. 26. În vederea realizării scopurilor prevăzute în Statut, Adunarea Generală poate hotărî asupra contractării de împrumuturi sau a dobândirii oricărui fel de avere mobilă sau imobilă, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile legii persoanelor juridice şi a regulamentului acestei legi.

Pentru dobândirea de avere mobilă, făcută în cadrul prevederilor bugetare, este nevoie de aprobarea Consiliului Director.

CAPITOLUL X

Modificările Statutului

 

Art. 27. Modificarea Statutului este atribuţia Adunării Generale Extraordinare, care aprobă modificările propuse fie de Consiliul Director, fie de cel puţin o treime din membrii activi ai asociaţiei.

Art. 28. Scopul social şi obiectul de activitate al asociaţiei nu se pot schimba decât prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare luată cu majoritatea de 3/4 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Asociaţia va face demersurile necesare pentru a dobândi calitatea de asociaţie de utilitate publică.

CAPITOLUL XI

Dizolvarea Asociaţiei

 

Art. 29. Asociaţia se poate dizolva numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare convocată special în acest scop, cu majoritatea de 4/5 din numărul total al membrilor cu drept de vot. În caz de dizolvare, patrimoniul asociaţiei se va întrebuinţa în interesul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în şase exemplare de av. Tatiana Saviţcaia, din care cinci exemplare s-au eliberat membrilor fondatori, azi, după certificare.